SPECIAL CONTENTSスペシャルコンテンツ

FAKEBOY Editor’s Note November 2019 by SNOB

FAKEBOY Editor’s Note November 2019 by SNOB

STAFF CREDIT

Photo

MATSUYAMA YUSUKE @chiyoda studio
KAYANO TSUGUTO @HAIRCATALOG.JP

Digital Design

MIZUKAMI RYOHEI @NEXXDESIGN Inc.

Direction

KAYANO TSUGUTO @HAIRCATALOG.JP

Hair&Makeup

ISHIKAWA MITSUHIRO @SNob:ciNQ
SASAKI RYOTA @SNOB ARTY
HIJI TAIKI @SNOB CAS
KUNIHIRO MIKU @SNob:ciNQ
TANAKA DAICHI @SNOB CAS

Page top